• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

نمایش صفحه

برنامه زمانی آزمون عملی دی ماهکار آموزانی که در تاریخ 96/12/09 آزمون تئوری داده اند در تاریخ 96/12/23 روز 4شنبه صبح آزمون عملی دارند.لذا 1 روز قبل از آزمون جهت دریافت کارت ورود به جلسه عملی به آموزشگاه مراجعه نمایند.

 

کارآموزان ICDL2(مقدماتی):تاریخ آزمون 96/12/23ساعت 10:30صبح

 

1-راویه السادات حسینی2- ناهید مشهدی خلردی 3- مبینا روحی 4- زینب محجوب 5-فائزه مرادیان 6-مائده قاسمیان
7-علی قاسمی 8-امین قاسمی 9- سجاد راحمی 10-ماریا محمدی

 

کارآموزان ICDL1(پیشرفته ):تاریخ آزمون 96/12/23ساعت 08:00 صبح 

 

1.محمد امین لپوری 2- مریم اسدی 3-محمد باقریان 

 

  در صورت داشتن هرگونه سوال با واحد آموزش موسسه آموزشی رایان دانش  تماس بگیرید.33250314-011 

                                                                                                                                                                 011-33265714