این بنر برای دوره تبلیغاتی است

این نه تنها یک تم زیبا بلکه یک سیستم مدیریت دوره برای وردپرس و دروپال است

.
رو خوانی و روان خوانی قرآن کریم

ساعت دوره:28ساعت کددوره:(92503896)

مبلغ: 950,000 ریال
آزمون آنلاین ویژه کارکنان دولت

وِیژه استخدامی اداره ها و مراکز خصوصی

مبلغ: 3,000,000 ریال
آزمون hseپیمانکاران (اداره گاز)

دوره hse ویژه کارکنان اداره گاز استان مازندارن

مبلغ: 0 ریال
آیین نگارش و مکاتبات اداری

ساعت دوره:24ساعت کددوره(91005610)

مبلغ: 440,000 ریال
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

ساعت دوره:14ساعت کددوره:(92000981)

مبلغ: 280,000 ریال
مدیریت و خدمات فاواITIL

ساعت دوره:12ساعت کددوره:(91708541)

مبلغ: 240,000 ریال
بدو خدمت کارکنان دولت

ساعت دوره:70 ساعت کددوره:(93600719)

مبلغ: 1,600,000 ریال