• تلفن 33250314 - 33265714
  • rayan_danesh@yahoo.com

نمایش صفحه

بخش مقدماتی ICDL - ویندوز - بخش اول


چگونگه روشن کردن رایانه

هروسیله الکترونیکی برای کارکردن نیازبه روشن شدن دارد،یک رایانه نیزازاین امر مستثنی نیست.برای روشن کردن یک رایانه،باید به صورت سیستمی عمل نمودیعنی اینکه فقط روشن کردن Case کافی نیست بلکه نیاز به موارد دیگری نیز نیاز دارد که در زیر بیان شده است :

بررسی وضعیت اتصالات مانیتور،صفحه کلید وماوس به Case

برای روشن کردن یک رایانه ابتداباید مطمئن شوید که کلیه ی اتصالات اولیه برقرارباشد.این اتصالات شامل وصل نمودن تمام کابل های سیستم به برق واتصالات صفحه کلید،ماوس،مانیتوربه پورت های Case می باشد.سپس درمرحله ی بعدروشن کردن را انجام دهید.

روشن نمودن رایانه ومانیتور

ابتدا مطمئن شوید که سیستم عامل ویندوز 7 روی رایانه ی شما نصب شده باشد سپس آن را بااستفاده از مراحل زیرروشن کنید :

  1. بااستفاده از کلید Power روی Case،سیستم راروشن کنید.
  2. چندلحظه صبرکنیدتایک سری پیغام های خاص جهت بارگذاری اطلاعات نمایش داده می شود.
  3. پس از پایان کار اگرمحیط کاربری خاصی وجودنداشته باشد به صورت خودکار وارد ویندوز شده وصفحه ی بعدی رامشاهده می کنید.

شناخت عملکرد کلیدهای Power،Restart وتفاوت آن ها

دکمه ی Power که جلوی Case قرارداردبرای روشن کردن سیستم استفاده می شودوالبته وقتی سیستم روشن باشدنیزبرای خاموش کردن سیستم کاربرددارد.البته بایدتوجه داشت برای خاموش کردن سیستم،روش فشردن دکمه ی Power توصیه نمی شودواستفاده از روش های نرم افزاری بهتراست.دکمه ی Restart یاراه اندازی مجدد نیزبرای خاموش نمودن موقت وروشن دوباره سیستم استفاده می شود.به این دکمه،دکمه ی Restart نیزمی گویند.